28Nov/16

Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn Tầm nhìn của chúng tôi là “Tạo ra một thế giới thịnh vượng thông qua hoạt động tái đào tạo doanh nghiệp.” Mục tiêu Mỗi chuyên gia huấn luyện mộtRead More…